Last updated by .


“แต่ละบริษัท เมื่อผลิตสินค้าและบริการขึ้น มาแล้วต่างก็ต้องการที่จะให้สินค้าและ
บริการนั้นเป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับ ของตลาดและที่สำคัญ สามารถสร้าง ผลกำไรให้กับธุรกิจ สื่อเอง
เมื่อ ผลิตสื่อขึ้นมาแล้วก็อยากจะได้ ข้อมูลข่าวสารในแง่มุมที่ดีและ เหมาะสม
เพื่อนำมาเสนอให้กับ กลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย แต่ในแง่ความ
เป็นจริงแล้วทั้งสื่อและบริษัทมักไม่ ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ เราจึงอาสา
เป็นตัวกลางในการผสานทั้งสองความต้อง การให้ลงตัวในรูปของ งานประชาสัมพันธ์

ติดต่อ 0624-9090-99